субота, 13 липня 2013 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ(згідно Листа МОН України № 1/9-448 від 27 листопада 2007р.)

І. Загальні положення
1. Інструкція розроблена на основі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про психологічну службу системи освіти України», (наказ МОНУ № 127 від 03.05.1999 р., Наказ МОНУ № 439 від 07.06.2001р.), «Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України», листа МОНУ № 1/9-272 від 02.08.2001 р., листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р., «Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи» (наказ МОНУ № 386 від 15.08.2000 р.) та інших нормативно-правових документів.
2. Соціальний педагог повинен мати спеціальну (соціально-педагогічну) освіту, мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр.
Соціальний педагог адміністративно підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу, методично підпорядковується методисту ЦППСР, який відповідає за психологічну службу та отримує рекомендації у міському Центрі практичної психології та соціальної роботи.
3. У своїй діяльності соціальний педагог керується Конституцією України, рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України, Етичним кодексом соціального педагога, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Центру практичної психології та соціальної роботи, адміністративним, трудовим законодавством, а також Статутом, нормативно-правовими актами школи, трудовою угодою, цією інструкцією.

II. Функції
1. Вивчає психолого-медико-педагогічні особливості учнів, їх мікросередовище, умови проживання. Виявляє інтереси, потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці дітей, своєчасно надає їм соціальну допомогу та підтримку.
2. Виступає посередником між дитиною та навчальним закладом, сім'єю, середовищем, спеціалістами різноманітних соціальних служб, відомств та адміністративних органів.
3. Визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи з дітьми та підлітками, способи вирішення особистих та соціальних проблем, вживає заходів щодо соціального захисту та соціальної допомоги.
4. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.
5. Сприяє професійному самовизначенню та соціальній адаптації учнівської молоді.
6. Здійснює соціальний супровід неповнолітніх дітей з девіантною поведінкою та соціальну адаптацію їх сімей, впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів.
7. Надає потрібні консультації щодо реалізації прав та свобод особистості дитини, здійснює соціально-педагогічний супровід дітей, які належать до груп соціального ризику, та дітей, що потребують опіки та піклування. Взаємодіє з учителями, вихователями, батьками (особами, що їх замінюють), спеціалістами соціальних служб, служб зайнятості, з благодійними та іншими організаціями під час надання допомоги дітям, які потребують опіки та піклування та інших категорій соціально незахищених дітей.
8. Проводить індивідуальну роботу з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги, залучає їх до роботи гуртків, секцій та інших об'єднань.
9. Здійснює профілактичну роботу з учнями щодо запобігання деструктивній поведінці, тютюнокурінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу.

III. Посадові обов'язки
1. Соціальний педагог навчального закладу виконує свої функціональні обов'язки на високому професійному рівні, виходячи із завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України.
2. Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види роботи (див. Методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р.).
3. Знає правову документацію щодо соціального захисту неповнолітніх, охорони прав дитини, закономірності соціалізації дітей у процесі соціального виховання з урахуванням усіх факторів середовища.
4. Соціальний педагог навчального закладу виконує свої професійні обов'язки у співпраці з психологом, завучем школи, директором, службою у справах неповнолітніх та іншими державними службами.
5. Керується в роботі Етичним кодексом соціального педагога. Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих у процесі діагностики, консультування, якщо це може завдати шкоду дитині чи її оточенню.
6. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісній співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу.
7. Пропагує здоровий спосіб життя, здійснює превентивне виховання, підвищує рівень соціально-правових знань педагогічних працівників та батьків.
8. Постійно підвищує свій професійний рівень.
9. Використовує у своїй професійній діяльності виключно методики, технології, методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу в Центрі практичної психології та соціальної роботи.
10. Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи в навчальному закладі. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
11. Бере участь у роботі шкільної атестаційної комісії.
12. Подає статистичний звіт про роботу за рік методисту ЦППСР, який відповідає за психологічну службу.
13. Дотримується правил техніки безпеки на робочому місці.

IV. Права
1. Соціальний педагог навчального закладу за своїм статусом належить до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користується всіма правами і гарантіями передбаченими для них.
2. З метою підвищення своєї кваліфікації та професійного зростання соціальний педагог має право на методичний день (8 годин) для консультацій у методичному кабінеті, Центрі практичної психології та соціальної роботи.
3. Соціальний педагог має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення соціологічних досліджень, консультативної, розвивальної та корекційної роботи.
4. З метою розв'язання конфліктних випадків соціальний педагог має право подати звернення до Центру практичної психології та соціальної роботи на предмет експертизи та супервізії своєї професійної діяльності.

V. Відповідальність
1. За невиконання або неякісне виконання правил внутрішнього розпорядку школи, посадових обов'язків без поважних причин, встановлених цією інструкцією, зокрема за невикористання наданих прав, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
2. За завдання учасникам навчально-виховного процесу збитків у результаті виконання (невиконання) своїх посадових повноважень соціальний педагог несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством України.

VI. Взаємини
1. Соціальний педагог навчального закладу працює в режимі нормованого робочого дня. Тривалість робочого тижня становить 40 год. Із них 20 год відводиться для роботи безпосередньо у навчальному закладі (консультування дітей, батьків, педпрацівників, профілактична робота тощо); 20 год — на підготовку до проведення соціально-педагогічних заходів (занять, відвідувань, обробку результатів, оформлення документації тощо), які можуть виконуватись поза межами навчального закладу.
2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та півріччя. Річний план розробляє в період складання загального річного плану роботи школи (травень — червень). План роботи погоджує методист, який відповідає за психологічну службу міста, план затверджує директор навчального закладу не пізніше десяти днів до початку запланованого періоду.
3. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру.
4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, крім конфіденційної інформації стосовно клієнта з адміністрацією та працівниками школи.

Немає коментарів:

Дописати коментар