субота, 9 квітня 2016 р.

Психологічна готовність до ДПА та ЗНО

Любов Базалыйсьув
Базалійська Любов Петрівна - 
практичний психолог І категорії
Вінницького технічного ліцею

Кожен у своєму житті проходив іспити. Зовнішне незалежне тестування війшло у систему оцінки рівня знань та стало необхідним під час вступу до вищих навчальних закладів. Процедура іспитів, зовнішнього тестування потребує  підготовки учнів до неї та не може бути простою. Іспити та тестування передбачають необхідність працювати напружено і швидко, з постійною концентрацією уваги протягом  до трьох годин на межі або майже на межі своїх можливостей для отримання максимального результату. Розстановка пріоритетів є такою:
1 - фізична підготовка;
2 - психологічна підготовка;
3 - предметна підготовка;
4 - спеціальна підготовка.
Фізична підготовка Зрозуміло, що мати  задовільну фізичну фор­му можна за умови дотримання правил здорового способу життя.
Психологічна підготовка базується на виробленні уміння працювати продуктивно протягом досить тривалого, але обмеженого проміжку часу. Дуже необхідне воло­діння собою під час стресової, екстремальної ситуації (іспити, ЗНО), опанування  прийомами  та вироблення навиків поведінки в стресових ситуаціях, формування психології успіху, підвищення впевненості в собі і позитивного самосприйняття, вміння зберігати  психологічне здоров’я, орієнтуючись в безмежному інформаційному потоці.
Предметна підготовка визначена державним стандартом базо­вої і повної загальної середньої освіти та навчаль­ними програмами з відповідних дисциплін.
Спеціальна підготовка - наяв­ність достатньої практики в техніці тестування, яка формує  вміння:
1 - правильно розв'язати завдання;
2 - вкладатися у відведений час.

Як бачимо, психологічна підготовка до іспитів є важливою,  але практично немає методик, за допомогою яких можна здійснювати цей процес.

Пам'ятка учня
“Як удосконалити свою увагу”
1.  Якщо ти неуважний, це означає, що твоя увага спрямована на щось інше. Визнач її об'єкт. Подолай суперника. Спрямуй силу уваги, куди слід.
2.  Увага є і умовою, і результатом твоєї діяльності.
3. Якщо ти уважний — засвоїш матеріал, але концентрація уваги потребує твоїх свідомих дій.
4.  Готуй все необхідне до початку уроку. Твоя організованість сконцентрує твою увагу.
5.  Ти повинен ставити своїй увазі чіткі завдання: на що саме вона має бути спрямо­вана.
6.  Оскільки при втомі керування увагою погіршується, для її відновлення потрібно вчасно відпочивати, займатися аутотренін­гом, використовувати спеціальні вправи.
7.  Використовуй здатність незвично при­вертати увагу. Уявляй звичайне як незвичай­не (наприклад, ти інопланетянин і сидиш на уроці землян).
8.  Під час виконання завдання час від часу запитуй себе: “Про що я думаю?”.
9.  Якщо ти виявив, що твоя увага розсію­ється, достатньо буває одного цього запитан­ня. Якщо не допомогло — зміни положення тіла, або почитай вголос, підсилюючи чи змен­шуючи силу звуку.
10. Структуруй матеріал конспекту, під­ручника (створюй таблиці, схеми тощо). Тоді обсяг уваги збільшується.
11. Намагайся набути максимальну кіль­кість навчальних навичок, вони здійснюють­ся без участі уваги. Вона потрібна тобі для нового, цікавого, важливого.
12. Перевіряйте з сусідом по парті роботи один одного, це сприяє розвитку уваги.
13. Щоб привернути свою увагу до мате­ріалу уроку, знаходь те, чим він пов'язаний з твоїм досвідом, інтересами.
14. Більше працюй з підручниками, оскільки це тренує увагу.
15. Не поспішай при зміні видів роботи. Зважай на те, що внаслідок неповного, неза­вершеного переключення уваги можуть виникати помилки.
16. Не намагайся робити багато справ одночасно, бо частий перехід від однієї діяль­ності до іншої зменшує увагу.
17. Враховуй, що ступінь і обсяг уваги пов'язані зворотною залежністю — збільшен­ня обсягу елементів, що сприймається, викли­кає зменшення уваги і навпаки. Тому важли­вий матеріал повторюй окремо.
18. Знаходь чинники, які сприяють під­силенню твоєї уваги (легка музика при читан­ні, відповідне освітлення тощо).
19. Враховуй вплив природних чинників: в дощовий день концентрація уваги зменшу­ється, а отже тобі потрібно приділити більше часу (повторень) для виконання завдань.


Пам'ятка учня  «Як покращити пам'ять»

Вказуй свідомості напрям і завдання (що запам'ятати).
Ілюструй абстрактні поняття обра­зами.
Емоційно забарвлюй матеріал.
Деталізуй.
Пов'язуй його із значущим для тебе.
Уявляй собі картинку: як виглядає істо­рична особа, літературний герой фотогра­фічно.
Добирай риму до термінів, які треба запам'ятати.
Проговорюй про себе те, що треба запам'ятати.
Прислуховуйся до того, які почуття викликає в тебе інформація, яку потрібно запам'ятати. Запитай себе: подобається вона тобі чи ні і чому?
Уявляй запахи, кольори, що можуть супро­воджувати картинку.
Знаходь спільне і відмінне утому, що тре­ба запам'ятати, з тим, що знаєш.
Виписуй на аркуші те, що потрібно запам'ятати, і розвішуй на видних місцях.
Повторюй на ніч. Це корисно, бо не накла­дається інша інформація.
Запам'ятовуй не слова, а думку, тоді ти зможеш висловити її своїми словами. Ретельно добирай інформацію! Відкидай зайве.
Працюючи з матеріалом, який потрібно запам'ятати, запитуй себе: «Про що я думаю?», «Що відбувається? Де? Коли? Як? Чому?».
Вигадуй запитання до інформації, яку потрібно запам'ятати! Висловлюй щодо неї власну думку.
Частіше використовуй інформацію, яку запам'ятав.
Повторюй!
Хвали себе, коли згадаєш потрібну інфор­мацію.
Запитай себе: «Навіщо мені добра пам'ять?
Якщо ти покращиш пам'ять — вивільниш багато часу, навчишся бачити те, чого рані­ше не бачив! Світ і ти в ньому стане ще привабливішим, цікавішим!


середа, 27 січня 2016 р.

Бланк взаємовідвідування уроків

«_____» _________20___р

Вчитель_________________________________Предмет____________________________
Клас__________Кількість учнів за списком______, присутні________
Тема уроку__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Зовнішня організація навчального заняття
Реалізовано методи
Форми виконання видів робіт
Орг..момент

Загальні
Усно
Своєчасний почато

Монологічний алорітмічний діалогічний програмований еврестичний
Письмово
Раціональна організація робочого місця вчителя

З книгою
Раціональна організація робочого місця учня

Методи викладання
Біля дошки
Своєчасність записів у щоденник домашнього завдання


Інформаційно-повідомлюючий
Спонукаючий             інструктивний
Пояснювальний          стимулюючий

Своєчасність виставлення оцінок

Методи навчання

Своєчасне закінчення заняття

Репродуктивний      пошуковий
Частково-пошуковий
творчий

Організація навчальної діяльності учнів

Форми організації навчального процесу
Дотриманя санітарно-гігієнічних норм
Реалізація запланованого матеріалу

фронтальна
Стан підлоги

Логічність і послідовність викладу

групова
Стан парт

Оптимальність структури уроку

індивідуальна
Стан вікон

Раціональність використання методів


Стан стільців

Принципів, засобів навчання


Естетичне оформлення

Мовна культура учнів


Вологе прибирання

Мовна культура вчителя


Освітлення

Результативність заняття


Температурний режим

Дисципліна учнів


Провітрюваність класу




Зовнішній вигляд учня




Емоційно-психологічний стан вчителя




Емоційно-психологічний стан учнів

Використання засобів навчання

Опитано учнів
Активність класу
Об’єкти навколишнього середовища


Висока
Середня
Низька
Таблиці


Картки


Ілюстрації


ТЗН


Книги, підручники


Записи на дошці


Інше


Тип заняття

Кількісний і якісний аналіз навчання
Темп заняття
Урок формування нових знань

Високий
Високий
Урок закріплення знань, умінь та навичок учнів

Достатній
Середній
Урок перевірки знань, умінь та навичок учнів

Середній
Низький
Комбінований

Початковий

Нетрадиційні заняття



Висновки і пропозиції
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вчитель ______________________________________________________  ____________________________

                                               (ПІБ вчителя, відвідав урок)                                                                                (підпис)