середа, 25 вересня 2013 р.

Виступ на педагогічній раді. Образна психолого-педагогічна класифікація вчителів

 Образна класифікацію вчителів (за І. Бачківим)
«Наполеон»
Характеризується неприязним ставленням до дітей у сполученні з відвертим використанням їх у власних цілях. Такий учитель нагадує полководця, для якого солдати — «гарматне м’ясо». Володіючи прекрасними творчими здібностями, він може похизуватися чудесними методичними знахідками і, можливо, високо цінуватися ке­рівництвом. Але діти його не люблять. За його абстрактними побу­довами людини не видно. Цей тип часто зустрічається серед адміністрації шкіл і органів керування освітою.


«Нарцис»
Цей тип характеризується неприязним ставленням до учнів, але без активного маніпулювання ними, з концентрацією на собі і своїй творчій роботі. Такий учитель схожий на лектора, що натхненно читає лекцію й уважно стежить за зовнішньою реакцією слухачів, що повинна підтверджувати його професіоналізм. Але насправді він зовсім байдужий до їхньої думки. Його не цікавлять слухачі як особистості. Головне, щоб він по своєму реалізувався, дістав задоволення.

«Карабас-барабас»
Цей яскравий представник агресивних обивателів, що опинився у школі через несприятливий і випадковий збіг обставин, руйнівний і страшний для дітей. Нездатність до творчості й ворожість до дітей виливаються в жорстокий контроль над ними, у прагнення обмежити учнів твердими рамками заборон.

«Штампувальник»
Даний тип учителя любить дітей, але через відсутність творчого початку діє під тиском сформованих стереотипів, шаблонів, застарілих вимог, працює за готовими рецептами однаково з усіма класами і з усіма дітьми. Тому такий учитель здійснює насильство стосовне дітей.

«Спостерігач»
Педагогічна діяльність у цьому випадку перетворюється в пасивне невтручання з відтінком недоброзичливості у стосунках. Відсутність творчості робить такого вчителя нездатним навіть до маніпуляцій Очевидно, такі люди зовсім не налаштовані на педагогічну професію.

«Кіт Леопольд»
Цьому типові властива слабкість творчого початку, сором’язливість, повага і любов до дитини. Ці харак­теристики приводять до остраху на­шкодити, до повної пасивності. Такий учитель нагадує садівника, що настільки любить деревце, що побоюється навіть його поливати, обкопувати, обрізати гілочки, сподіваючись, що найкраще воно розів’ється саме, без усякої допомоги. Подібна позиція може часом призвести до загибелі деревця.


«Доктор Фаустус» Учитель «ліпить» учня відповідно до своїх уявлень про потрібну суспільству людину. Він «формує» особистість. Для багатьох учителів це — єдиний видимий шлях.

«Самоактуалізатор» Система взаємин із дітьми, заснована на прийнятті їх як цінностей, на любові до них, одухотворена особистісним творчим потенціалом, породжує і систему відповідної педагогічної діяльності, спрямовану на розвиток унікальної сутності кожної дитини.


Поведінкові вияви кожного типу вчителя пов’язані з особливо­стями професійної самосвідомості, а точніше — з рівнями його роз­витку. Низькі рівні корелюють із порушеннями емоційно-вольової сфери, гнучкості поведінки, само­регуляції. Динаміка розвитку про­фесійної самосвідомості вчителя відображається у проходженні на­ступних рівнів: регулятивно-праг­матичного, егоцентричного, стереотипно-залежного і суб’єктно-універсального».
Регулятивно-прагматичний рівень характеризується тільки прагматичними, ситуаційними ас­пектами самосвідомості (йому відповідає тип «самодур»). Це пе­дагог, рівень самосвідомості якого навряд чи можна назвати особистісним, настільки він при­в’язаний до ситуації, виконуючи тільки службову роль. На цьому рівні професійна самосвідомість учителя перебуває ще в зародково­му стані через відсутність самої інтенції педагога до процесу само­пізнання.
Тут ідеться лише про регулятив­ну функцію професійної само­свідомості вчителя й усвідомлено­го емоційного самоставлення і си­туації, що дає можливість людині лише мінімально адаптуватися до ситуації і регулювати свою поведін­ку, спираючись при цьому винят­ково на прагматичну суть. Тому для вирішення нагальних завдань тако­му вчителю найочевиднішою та єдино доступною представляється система примусу стосовно учнів.
В егоцентричному рівні основ­ним моментом є особиста вигода, зручність, престижність тощо. На наш погляд, цьому рівневі відпові­дають типи «доктор Фаустус», «На­полеон», «Нарцис». Загальною ри­сою таких учителів є самостійність, але творче начало перекручене, оскільки спрямоване винятково собі на благо. Учні розглядаються ними як чинники, що сприяють самоактуалізації. Досить часто вчи­телі, що перебувають на цьому рівні, зловживають владою, що здо­бувається з одержанням статусу вчителя і можливістю маніпулюва­ти учнями.
Особливістю стереотипно-за­лежного рівня є те, що життєді­яльність людини з цим рівнем роз­витку самосвідомості визначається її близьким оточенням, групою, з якою вона або себе ототожнює, або ставить вище себе. Якщо на попе­редньому рівні інша людина ви­ступає як річ, як засіб досягнення егоцентричних цілей, то на цьому інші люди поділяються на «своїх», що володіють самоцінністю, і «чу­жих», її позбавлених. Наслідком ототожнення себе із групою для людини, на нашу думку, стає утра­та творчого початку і неминуче виникнення залежності від ціннісних орієнтацій групи. Для педагога, що перебуває на цьому рівні професійної самосвідомості, виникає як мінімум дві можливості вибору: група колег-учителів і клас дітей, із якими він безпосередньо працює.
Цьому рівневі, на нашу думку, відповідають типи «штампуваль­ник», «спостерігач», «кіт Леопольд». До типів «штампувальник» і «спостерігач» належать педагоги, що віддають перевагу професійним корпоративним інтересам. Зміст педагогічної праці тут цілком ви­значається настановчими тенден­ціями і ціннісними орієнтаціями, яких дотримується професійне ото­чення педагога.
Вищим ступенем професійної самосвідомості є суб’єктивно-уні­версальний рівень. Його головні характеристики пов’язані із внут­рішньою значеннєвою спря­мованістю людини на створення таких результатів (продуктів праці, діяльності, спілкування, пізнання), що принесуть благо іншим, навіть незнайомим, «чужим» людям, су­спільству, людству в цілому.
Цей рівень охоплює загально­людський, моральний ступінь і дійсно стає підставою для досяг­нення вищого ступеня самосвідомості, що породжена незалежністю від егоцентризму і групових корпо­ративних інтересів, а внаслідок цього — прагнення до творчості, самовираження і самоактуалізації. Це пролог до справді духовного, чи есхатологічного, розуміння себе й інших людей.
Для педагога даний рівень ха­рактеризується гармонійним роз­витком професійної самосвідо­мості. Завдяки глибокому усвідом­ленню прасоціальних, загально­людських змістів своєї діяльності він будує систему взаємин із дітьми, засновану на прийнятті їх як самоцінності (подібне ставлення складається у нього й до себе), ви­являє себе як творча особистість (і усвідомлює себе такою), спря­мовує педагогічну діяльність на розвиток унікальної сутності кож­ної дитини (і у своїй праці розви­ває себе як особистість і професі­онал).
Необхідно зазначити, що кори­стуватися цими матеріалами шкільному психологові слід обе­режно, з огляду на можливий «ефект дізнавання» з наслідками у вигляді сильних негативних емоцій і ускладнення міжособистісних стосунків у педагогічному колек­тиві. Однак грамотне застосуван­ня запропонованого матеріалу може дати імпульс особистісному і професійному росту педагога.
Ставлячи перед собою завдан­ня організації адресної й успішної взаємодії з педагогами, психологу варто враховувати такі чинники, як рівень кваліфікації вчителя, ступінь готовності до співпраці, а також індивідуальні емоційно-осо-бистісні риси.

субота, 21 вересня 2013 р.

Оформлення стенду соціально-психологічної служби


Пам’ятка батькам обдарованих дітей

 1. Створіть безпечну психологічну атмосферу дитині в її пошуках, де вона могла б знайти розраду у разі своїх розчарувань і невдач.
 2. Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до ранніх невдач.
 3. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини.
 4. Будьте терпимі до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідеї дитини. Намагайтесь відповідати на всі запитання навіть якщо вони вам здаються безглуздими.
 5. Залишайте дитину одну і дозволяйте їй, якщо вона бажає, самій займатися своїми справами. Надлишок опіки може обмежити творчість.
 6. Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, не обов'язково засновану на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями.
 7. Допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби, оскільки людина, енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висот у самовираженні.
 8. Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона залишається сама в процесі не зрозумілого ровесникам творчого пошуку: нехай дитина збереже свій творчий імпульс.
 9. Поясніть, що не на всі запитання дитини завжди можна відповісти однозначно. Для цього потрібен час, а з боку дитини – терпіння. Вона має навчитися жити в інтелектуальному напруженні, не відкидаючи своїх ідей.
 10. Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка не має виходити за межі пристойного.
 11. Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте симпатію до її перших спроб виразити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.

пʼятниця, 20 вересня 2013 р.

Оформлення стенду. Пам’ятка вчителю для роботи з обдарованими дітьми

Пам’ятка вчителю для роботи
 з обдарованими дітьми

1.    Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих, вразливих і чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».
2.   Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.
3.   Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.
      4.  Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.
    5.   Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей  у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.
   6.  Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.
    7.   Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.
8.  Заохочуйте дітей, це стимулює їх.
9.  Тісно  співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.

четвер, 19 вересня 2013 р.

Акт про відсутність учня на навчальних заняттях

АКТ-ПОВІДОМЛЕННЯ № __________про відсутність учня ____________________________________________
 закладу ___________________
на навчальних заняттях

від _____ _______________ 20____року

Комісією ВТЛ у складі:
голова комісії_____________________________________________________,
члени комісії:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,
Склали акт про те, що учень (учениця)_________________________________
________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас)
який (яка) проживає за адресою:_______________________________________
________________________________________________________________,
(зазначається адреса за якою зареєстрована дитина (або фактичне місце проживання)
відсутній (-ня) на навчальних заняттях понад 3 дні з _________ по _________

Заходи, спрямовані на залучення учня (учениці) до навчання:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки комісії:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комісія пропонує:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії
__________________                __________                      _________________
               (посада)                     (підпис)                          (прізвище та ініціали)
Члени комісії:
__________________                __________                      _________________
               (посада)                    (підпис)                            (прізвище та ініціали)
__________________                __________                        _________________
               (посада)                   (підпис)                             (прізвище та ініціали)

середа, 18 вересня 2013 р.

Наказ про створення ради профілактики правопорушень

                                                 
НАКАЗ


від_____________20_____р.                                                             №
Про створення ради профілактики
правопорушень серед учнів

На виконання Національної програми «Діти України», єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки та національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, з метою роз­в'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку та підвищення рівня орга­нізації змістовного дозвілля

НАКАЗУЮ:
1. Створити у ліцеї  раду профілактики правопорушень серед учнів у складі:
• голови ради, заступника директора з виховної ро­боти (прізвище, ініціали);
• заступника голови ради, соціального педагога (прізвище, ініціали);
• відповідального секретаря ради, практичного психолога (прізвище, ініціали).
• членів Ради:
вчителя історії та правознавства (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
педагога-організатора (прізвище, ініціали);
президента ліцею – (прізвище, ініціали), уч____ ___класа.
2.  Голові Ради профілактики правопорушень (прізвище, ініціали):
2.1. Здійснювати роботу відповідно до положення про Раду профілактики правопорушень.
2.2. До 20 вересня 2013 року скласти план роботи і за­твердити на засіданні Ради.
2.3. До 25 жовтня провести перше засідання Ради, розподі­лити обов'язки між членами Ради.
2.4.  Протокол засідання Ради профілактики правопорушень подати до 01 листопада  2013р.
3. Обов'язки щодо загального управління роботою Ради профілактики правопорушень і контролю за нею покласти на за­ступника директора з виховної роботи (прізвище, ініціали).

Директор школи                 (прізвище, ініціали)

З наказом ознайомлені:
(прізвище, ініціали)

субота, 14 вересня 2013 р.

АКТ обстеження житлово-побутових умов проживання дитини

Зразок 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
____________________
____________________
____________________
«_____» _______201_ р.

АКТ
обстеження житлово-побутових умов проживання дитини

від «___» ___________ 201_ року
        
Комісія у складі:
1.     ______________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
______________________________________________________________
2.     ______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.     ______________________________________________________________
______________________________________________________________

Обстежили житлово-побутові умови проживання дитини, яка проживає за адресою:___________________________________________________                           
                          (адреса проживання, контактні телефони)
_________________________________________________________________

Під час обстеження виявлено:
І. Сім’я складається:
Мати ____________________________________________________________
        (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце роботи)
__________________________________________________________________
Батько___________________________________________________________
          (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце роботи)
__________________________________________________________________
Діти: 1.__________________________________________________________
        (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце навчання, клас, курс)
__________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
3._______________________________________________________________
___________________________________________________
4._______________________________________________________________
__________________________________________________________________
5._______________________________________________________________
__________________________________________________________________
6._______________________________________________________________
__________________________________________________________________
7._____________________________________________________________
_______________________________________________________________

Інші члени сім’ї , які проживають разом з дитиною або про яких стало відомо:
_____________________________________________________________________________
(ступінь родинного зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактний телефон)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Характеристика приміщення:
________________________________________________________________
(розмір житлової площі, наявність місця для відпочинку та навчання дитини, санітарний стан приміщення)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІІІ. Загальний дохід сім’ї      ___________ грн.

IV. Характеристика сім’ї, в якій проживає і виховується дитина:
________________________________________________________________ 
(спосіб життя батьків, їх ставлення до виховання дитини, взаємовідносини в сім’ї тощо)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки та пропозиції комісії:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи членів комісії:    ________________________         _______________
                                      ________________________         _______________
                                      ________________________         _______________


пʼятниця, 13 вересня 2013 р.

Звідки беруться діти? Малечі про найсокровенніше

Звідки беруться діти? Малечі про найсокровенніше


Ну, что эта любовь,
Что знаю я о ней?
Увидела в окно,
Придумала во сне.
Ці слова з пісні популярної співачки Ані Лорак відповідають уявленню маленьких дітей про дорослі почуття. Спочатку це банальне копіювання гуляючих закоханих парочок, героїв улюблених серіалів, відносин між батьками, сусідами, родичами. А потім? А потім – доросле життя.
  
Де мене знайшли: в капусті чи відібрали у лелеки?
Усім відома фраза: «Тебе знайшли в капусті». Так каже тато. «Тебе принесла лелека», - запевняє мама. Маленька дитина не може зрозуміти, як це її знайшли в  капусті. Капустою ж торгують на базарі або супермаркеті. Буду й собі шукати там братика чи сестричку. А чому лелека, а не ворона?
Є й інші пояснення сучасних батьків про походження дитини. З нами люб’язно погодилась зустрітися молода мама двох дітей Аліна Слободинська.
- Скільки років твоїм дітям?
- У мене 2 діток: Максим 8 років і Яна 5 рочків
- Коли вони в тебе запитали, звідки вони взялися, як народилися, як ти їм це пояснила?
-З Максимом мови про те  звідки беруться  діти взагалі розмов не виникало. Він знав, що малюки живуть в мами в животику. Коли я була вдруге вагітна, то він розмовляв з «пузком», розказував, що він братик, його звати Макс і йому 2 рочки. Мріяв назвати «лялю» Наф-наф або Нуф-нуф.
Доня теж знала, що дітки беруться з маминого животика, а про те, як вони туди потрапляють запитала років в 4. Я розказала про те, що якщо люди люблять одне одного, то  в тата є насінинка і він садить її мамі в животик. З тієї насінинки виростає дитинка і її потім витягують з животика, так як вона бачила в мене шрам від кесарського розтину , то питань більше не було. Недавно Яна цю «версію» озвучила, на що Макс відреагував словами: « Ви в це вірите? Ото ви дурненькі!». На наше прохання розповів, що взагалі-то все не так. За його словами у  якійсь річці плаває велике яйце і до нього тисяч, пливуть тисячі,  а точніше  мільйони  головастиків. Найшвидший пробиває яйце і так получаються діти. Сказав, що бачив таке кіно. Нам більше додати не було чого…

Перші питання на «секретну і соромну» тему
Починаючи з трирічного віку, з’являються сексуальні інтереси до протилежної статі.  Необхідно розпочинати формувати готовність до співробітництва хлопчаків та дівчаток, щоб у майбутньому не виникло труднощів у спілкуванні з протилежною статтю. Але для початку, з ними треба про це поговорити.
Задовольнити цікавість малечі більшість тат і мам не знають як.
Оксана Піскова
Вони сподіваються, що школа чи вулиця надасть відповіді на «секретні та соромні» питання. Але поспілкувавшись з Оксаною Миколаївною Пісковою - соціальним педагогом загальноосвітньої школи № 11 м.Вінниці, ми зрозуміли, що більшість батьків й у дорослому оточенні, не можуть вільно говорити на інтимну тематику. «Ми поступово починаємо віддалятися від радянських стереотипів, але до розкутості, нам ще далеко. Незважаючи на те, що усі спокійно дивляться на сексуальні сцені по телебаченню навіть удень, але вважають, що дітям про це потрібно знати тільки у  восьму, а то й у десятому класі. На мою думку, це запізно, – і додала пані Оксана: - Я, як мама, своїм маленьким донечкам, вже пояснила звідки беруться діти, і як правильно дбати про гігієну та про своє здоров’я. І коли вони досягнуть підліткового віку, я зможу пояснити їм про негативний вплив тютюну та алкоголю на репродуктивну систему, про наслідки ранніх дошлюбних інтимних стосунків».
«У більшості дітей початкової школи вже завершилося дозрівання головного мозку, врівноважуються процеси збудження та гальмування, – говорить вчитель біології Вінницького технічного ліцею Полєшко Руслан Анатолійович. – У цьому віці вже з’являються сексуальні інтереси до протилежної статі і необхідно вчителю сформувати готовність до співробітництва хлопчаків та дівчаток, щоб у майбутньому не виникло труднощів у спілкуванні з протилежною статтю. Доцільно розпочинати навчати першачків на уроках азам статевого виховання в ігровій формі».

П’ять статей людини
Існують дорослі, які дотримуються позиції «освіченого західного світу» про п’ять статей людини. Ви запитаєте, які це? Усім відомі дві. Ось тут ви помиляєтесь. Як пояснив мені батько підлітка це: чоловіча, жіноча, середня, гомосексуальна та лесбійська. Він вважає, що дітей не можна виховувати в приналежності до певної статі,  підлітки мають право вибирати свою статеву приналежність.
Ірина Володимирівна Бабошина пояснила, що її діяльність,
Ірина Бабошина
як медичного психолога при лікарні, спрямована на сприяння обізнаності батьків з питаннями виховання та розвитку дітей, інформування майбутніх матерів, щодо психологічних аспектів вагітності, пологів, материнства. «Проводжу окремо роботу з татусями. А розповідати про п’ять статей, визнаю не доцільно. Кожен має право на власну точку зору. Вважаю, що батьки самі вправі обирати як виховувати дитину. Якщо батько з мамою вважають, що дитина має привілей обирати не тільки релігію, а й стать – це їхнє право й їхнє дитя», - додала пані психологиня.

Граючись - навчайся
«Вийдіть з класу хлопчики – мені потрібно поговорити з дівчатами, потім вийдіть дівчата – мені потрібно поговорити з хлопцями». Це до болі відома усім фраза класного керівника. А чи надасть класний керівник фахову відповідь на питання сучасних дітей? Коли діти 7-8 класу вже цікавляться методами контрацепції і тестами на вагітність, і як ними користуватись.
«Мені мама не дозволяє відвідувати Центр планування сім’ї і лекції з даної теми, бо вважає, що мені ще зарано. А як прийде час, обіцяла сама зі мною поговорити про відносини з хлопцями», - розповідає 13-річна  Ярослава. Це буває в тому випадку, коли мама для доньки є кращою подругою. А якщо ні? А може так статися, що вже пізно про це говорити?
Чи потрібно про відносини між дівчиною і хлопцем розповідати  підлітку – одне з головних питань, яке стоїть перед батьками. Статистика по Вінницькій області свідчить, що за рік 25 дівчит віком до 15 років стає мамою, й стільки ж хлопців -  батьком. Інші школярки роблять аборт. А коли їм вчитися, закохуватися, розставатися?
Найчастіше запитання до дитячого гінеколога: «Моя дівчинка ще цнотлива?» На що досвідчений фахівець відповідає: «Це лікарська таємниця. А якщо вас цікавить це питання – запитайте у своєї доньки».
Час проходить дуже швидко і ви не встигнете озирнутися, як ваша дитина вже не дошколярик, а випускник загальноосвітньої школи і вже готова покинути батьківську домівку та оселитися у великому місті. А ви так і не наважилися з нею поговорити про найтаємніше - «секретну» тему. Але пригадується, що колись ваша дитина розповідала вам, що з нею на цю тему вели бесіди в школі, організовували зустріч з медичним психологом  і ви подумаєте: «Добре, що моя дитина озброєна необхідними знаннями, які їй дороможуть у житті». Хочеться побажати вам: любіть ваших дітей і приділяйте їм більше уваги!

Коментар фахівця
 Черниш Ольги Анатоліївни практичного психолога  закладу «НВК:СЗШ І-ІІІ ст. – гімназії № 1» м.Вінниці.


Ольга Черниш
Працюючи шкільним психологом вже не перший рік, до мене щоденно звертаються дівчата й хлопці на консультацію з приводу відносин між двома статями, як довести хлопцю своє кохання, чи варто їхати з друзями за місто на вихідні, як сказати «ні» хлопцю, дівчині. Працюючи з учнем-клієнтом на одну з цих тем, ти спілкуєшся з ним не як з дитиною, а як з дорослою людиною, яка поступово набуває життєвого досвіду, але треба пам’ятати, що твоя порада – інструкція до дій.
З учнями та їхніми батьками проводжу бесіди, тренінги, ігри, відеолекторії, зустрічі зі спеціалістами, метою яких є максимальна просвіта і профілактика.
Мені б хотілося, як психологу, щоб підлітки робили усвідомлений, відповідальний вибір, тому що це їхнє життя -  наше майбутнє.Вадим Щорс