вівторок, 28 травня 2013 р.

Тест Дж. Голланда для визначення професiйних типiв особистостiІнструкція. У «Переліку професій» попарно поданi рiзнi професiї. У кожнiй парi професiй постарайся надати перевагу однiй з них, вписавши у вiдповiдну графу «Бланку вiдповiдей» знак «+». Якщо в якiйсь iз пар професiй ти не зможеш надати перевагу нi однiй iз них, то в будь-якiй наступнiй повинен вiдмiтити знаком «+» обидві професiї. Всього повинно бути вiдмiчено 42 професiї.

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ
Назва професії
Назва професії
Інженер механік
Інженер-конструктор
В’язальниця
Лікар-терапевт
Кухар
Економіст з планування
Коваль ручного кування
Директор заводу
Кресляр
Дизайнер (художник-конструктор)
Астролог
Лікар-психіатр
Хімік
Бухгалтер
Редактор науковий
Юрисконсульт
Науковий співробітник
Артист
10а
Тренер команди
10б
Статистик
11а
Організатор виховної роботи
11б
Адміністратор
12а
Адвокат
12б
Реставратор
13а
Контролер якості продукції
13б
Постачальник замовлень
14а
Касир
14б
Хореограф
15а
Податковий інспектор
15б
Письменник
16а
Садівник
16б
Біолог
17а
Водій автомобіля
17б
Медична сестра
18а
Інженер-енергетик
18б
Секретар-друкарка
19а
Маляр
19б
Художник-декоратор
20а
Метеоролог
20б
Офіціант
21а
Лаборант
21б
Режисер
22а
Соціолог
22б
Ревізор
23а
Зоолог
23б
Головний технолог
24а
Математик
24б
Архітектор
25а
Продавець
25б
Обліковець
26а
Вчитель
26б
Командир взводу
27а
Вихователь
27б
Фотограф
28а
Експедитор
28б
Керуючий готельним господарством
29а
Коректор
29б
Балетмейстер
30а
Керуючий фермою
30б
Диригент
31а
Радіотехнік
31б
Геолог
32а
Слюсар-ремонтник
32б
Аудитор
33а
Лісник
33б
Екскурсовод
34а
Закрійник
34б
Декоратор вітрин
35а
Фізик
35б
Директор комерційний
36а
Біохімік
36б
Консультант з маркетингу
37а
Токсиколог
37б
Маклер біржовий
38а
Логопед
38б
Стенографіст
39а
Психолог
39б
Менеджер
40а
Референт
40б
Торговець нерухомістю
41а
Поет
41б
Бібліотекар
42а
Архіваріус
42б
МистецтвознавецьБЛАНК ВIДПОВIДЕЙ
Прізвище, ініціали__________________
Вік _________ Дата ________
Номери пар професій
а
б
а
б
а
б
а
б
1


12


23


33


2


13


24


34


3


14


25


35


4


15


26


36


5


16


27


37


6


17


28


38


7


18


29


39


8


19


30


40


9


20


31


41


10


21


32


42


11


22При обробцi результатiв з Бланку відповідей дані переносиш у «Ключ до тесту Дж. Голланда», після цього пiдраховуєш кiлькiсть плюсыв за кожним iз 6 типiв і записуєш отримані результати внизу кожної колонки.
Ключ до тесту Дж. Голланда
Реалістичний тип
Інтелектуальний тип
Соціальний тип
Конвенційний тип
Підприємливий тип
Артистичний тип
10а
10б
11б
12б
11а
13а
13б
14б
12а
14а
15а
15б
16а
16б
17б
18б
23б
19б
17а
20а
20б
22б
26б
21б
18а
22а
25а
25б
28б
24б
19а
23а
26а
28а
30а
27б
21а
24а
27а
29а
33б
29б
31а
31б
36б
32б
35б
30б
32а
35а
38а
38б
37б
34б
33а
36а
39а
40а
39б
41а
34а
37а
41б
42а
40б
42б
Р=
І=
С=
К=
П=
А=

Далі отриманi суми з кожного типу записуєш у матрицю.
Р
І
С
К
П
А


Переведення початкових балiв у стандартнi здiйснюється наступним чином: проти певної букви в матрицi береться вiдповiдна цифра i з нормою -таблицi у вiдповiдному стовпчику вибирається стандартний бал. Наприклад, з типу Р у матрицi початковий бал 2, а в нормо-таблицi це буде 1 стандартний бал.

НОРМО-ТАБЛИЦЯ ДО ТЕСТУ Дж. ГОЛЛАНДА
СТ бали
Професійні типи особистості
СТ бали
Р
І
С
К
П
А
0
0-1
-
-
-
0-1
-
0
1
2
0
0-1
0
2
0
1
2
3
1
2
1-2
3
1-2
2
3
4-5
2-3
3-4
3
4-5
3
3
4
6
4
5
4
6
4-5
4
5
7
5
6
5-6
7
6
5
6
8-9
6-7
7-8
7
8-9
7-8
6
7
10
8
9
8
10
9
7
8
11
9
10-11
9-10
11
10-11
8
9
12-13
10
12
11
12
12
9
10
14
11-12
13-14
12
13-14
13-14
10
11
-
13
-
13-14
-
-
11

У нашому випадку матриця в стандартних балах буде мати вигляд:
Р
І
С
К
П
АПiсля пiдрахування всiх стандартних балiв з всiх професiйних типів у залежностi вiд суми набраних балiв визначається пріоритетний тип особистостi та професiйного середовища оптанта, надаючи перевагу першим трьом типам. Напркиклад: ти належиш до пiдприємливого типу особистостi з яскраво вираженими якостями артистичного й інтелектуального типiв, тобто твоя формула особистостi П А I. Це говорить про те, що для тебе найкраще вибрати пiдприємливе професiйне середовище, але ти будеш себе добре почувати i в артистичному або iнтелектуальному професiйних середовищах.
Для кращого розуміння шкал співвідношення різних типів особистості та професійних середовищ звернись до наступного пояснення.
Теорiя Д. Голланда дозволяє оцiнити сумiснiсть особистостi з певним професiйним оточенням, середовищем. Вiн розробив шкалу пристосованостi рiзних типiв особистостi до рiзних професiйних середовищ, зобразивши її схематично у виглядi шестикутника (див. малюнок).
          По вершинах моделi вираховується зв’язок мiж типами особистостi i професiйним середовищем. Вiн обернено пропорцiйний вiдстанi вiд однiєї вершини до iншої в будь-якому напрямку. Наприклад, конвенційному типу ближче реалiстичний i практичний, тому дані типи особистостi можуть пристосовуватись до подiбних професiйних середовищ досить успiшно: К-Р, К-П, Р-К, П-К. Набагато далi вiд  конвенцiйного типу знаходяться

        
Мал. Схема професійних типів особистості та їх взаємозв`язку

iнтелектуальний i соцiальний типи, i тому цi особистостi i середовища погано сумiщаються. I зовсiм несумiснi конвенцiйний i артистичний типи - мiж ними найбiльша вiддаль. Таким же чином можна розглянути взаємодiю кожного типу особистостi з будь-яким професiйним середовищем. Результати цього взаємозв’язку вiдображенi в таблицi.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТИПIВ ОСОБИСТОСТI З ПРОФЕСIЙНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ
Тип особистості
Тип професійного середовища
Р
І
С
К
П
А
Р
++
+
--
+
-
-
І
+
++
-
-
--
+
С
--
-
++
-
+
+
К
+
-
-
++
+
--
П
-
--
+
+
++
-
А
-
+
+
--
-
++

Умовнi позначення :
++ тип особистостi дуже добре пристосований до даного середовища;
+   тип особистостi пристосований добре;
-    тип особистостi пристосований недостатньо;
--  тип особистостi зовсiм не пристосований до середовища.

Для кращого розуміння наводимо опис типів професійних середовищ

Опис типів професійних середовищ

РЕАЛIСТИЧНИЙ (Р). До нього належать люди з орiєнтацiєю на сучасне (краще синиця в руках, нiж журавель в небi). Це чоловiчий, несоцiальний, емоцiйно стабiльний тип. Його представники займаються конкретними об’єктами та їх практичним використанням: речами, iнструкцiями, тваринами, машинами. Охоче обирають професiї механiка, електрика, iнженера, агронома, садiвника, водiя i т.п. Їх вiдрiзняє, з одного боку, здатнiсть до засвоєння точних знань, соцiальних вмiнь, а з iншого - обмеженiсть в спiлкуваннi. При цьому рiвень розвитку психомоторних якостей переважає в них над усiма iншими властивостями.

IНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ (I). Люди, якi вiдносяться до цього типу, бiльше орiєнтованi на творчi - теоретичнi й в деякiй мiрi – естетичнi цiнностi, розумову працю. Але роздумам над проблемою вони надають перевагу заняттям з реалiзацiї пов’язаних з нею рiшень. Їх вiдрiзняють такi якостi, як допитливiсть, аналiтичнiсть, рацiональнiсть, незалежнiсть, пунктуальнiсть, методичнiсть i точнiсть, у них добре розвинуте абстрактне мислення. Але вони, як правило, переважно замкнутi й не можуть бути лiдером. Надають перевагу науковим професiям (ботанiк, астроном, фiзик, математик i т.п.). Вiдзначаються дуже виcоким рiвнем розвитку як вербальних, так i природньо-математичних здiбностей.

СОЦIАЛЬНИЙ (С). Люди, якi вiдносяться до цього типу, найчастiше ставлять перед собою такi цiлi та завдання, якi дають можливiсть встановити тiсний контакт з оточуючим суспiльним середовищем. Риси їх характеру: соцiальнiсть, гуманнiсть, жiночнiсть, прагнення навчати i виховувати. Вони активнi, незалежнi, хоча i здатнi пристосовуватися. Насолоджуються дiяльнiстю, пов’язаною з наданням допомоги iншим людям. Тому в заняттях надають перевагу навчанню i лiкуванню, вибираючи такi професiї, як лiкар, вчитель, психолог, декоратор, бармен. Проте не люблять працювати з iнструментами i машинами. Вони вiдрiзняються добре розвинутими вербальними здiбностями, а метаматичнi, як правило, слабо розвинутi. Яскраво проявляються органiзаторськi та комунiкативнi вмiння. При розв’язаннi проблем в основному спираються на емоцiї, почуття та вмiння спiлкуватися.

КОНВЕНЦIЙНИЙ (К). До нього вiдносяться люди, орiєнтованi на цiлi, завдання i цiнностi, якi виходять iз звичаїв i загальноприйнятого традицiйного стану суспiльства. Їх пiдхiд до виникаючих проблем носить стереотипний i конкретно-практичний характер. Людину цього типу вiдзначають ригiднiсть, консерватизм i залежнiсть. Вона надає перевагу професiям, якi пов’язанi з розрахунками i манiпулюванням числами, символами, їх простим вiдтворенням, тобто канцелярську дiяльнiсть, наприклад машинопис, бухгалтерiю, економiку. Хоча в цього типу людей краще розвинутi математичнi здiбностi, вони володiють i непоганими навичками спiлкування, але уникають артистичної дiяльностi. Їм не властива спонтаннiсть i оригiнальнiсть мислення, рiшення залежать вiд оточуючих людей. Вони поганi органiзатори i керiвники.

ПIДПРИЄМЛИВИЙ (П). Людина цього типу обирає цiлi, цiнностi та завдання, якi дозволяють їй виявляти ентузiазм, iмпульсивнiсть, домiнантнiсть, енергiю, реалiзувати любов до пригод. Надає перевагу неясним вербальним завданням, якi пов’язанi з керiвництвом, високим статусом i владою; таким професiйним ролям, в яких можуть задовольнити свої потреби в домiнантностi й визнаннi, наприклад, завiдувача, директора, телерепортера, товарознавця, суддi, дипломата, журналiста. Уникають монотонної дiяльностi, не люблять ручну працю. Загальнi iнтелектуальнi здiбностi у цих людей посереднi, а от вербальнi дещо вище середнього рiвня. Вони посидючi, але в них погано розвинута стiйкiсть уваги i її концентрацiя, не здатнi до наукової дiяльностi.

АРТИСТИЧНИЙ (А). До цього типу вiдносяться люди, якi вiдокремлюються вiд чiтких конкретних проблем i видiв дiяльностi. Вже в молодостi у них є високий життєвий iдеал. Вони вiдрiзняються акцентуванням власного «Я», складним поглядом на життя, незалежнiстю рiшень. Це жiночий, несоцiальний, оригiнальний тип. Надає перевагу заняттям творчого характеру - музицiюванню, живопису, лiтературнiй творчостi, фотографiї й т.п. Для нього характернi виключнi здiбностi сприйняття та моторики. Вербальнi здiбностi переважають над математичними. У спiлкуваннi з оточуючими спирається на свої безпосереднi вiдчуття, емоцiї, iнтуїцiю та уяву. Характеризується розкрiпаченiстю, експресiєю, оригiнальнiстю. Але йому бракує старанностi, скрупульозностi.


Немає коментарів:

Дописати коментар