неділя, 26 травня 2013 р.

Диференційно-діагностичний опитувальник /ДДО
(розроблений Є. Клімовим)


Інструкція. Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому «Бланку вiдповiдей ДДО» тобі необхідно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi необхiдно кожний раз запитати себе: «Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi твердження чи нi?». Довго роздумувати не потрiбно, краще покластися на перше, безпосереднє почуття. Оцінювання тверджень проходить наступним чином: «Якщо заняття тобі швидше подобається, ніж не подобається — постав у вiдповiднiй клiтинцi знак «+». Якщо подобається - два плюси «++», якщо дуже подобається - три плюси «+++». Якщо швидше не подобається, нiж подобається - один мiнус «-», якщо не подобається - два «--», а якщо дуже не подобається три мiнуси «---». Подiбним чином необхiдно запитувати i про заняття, що записане в другiй половинi тверджень. Питання читаються попарно (питання 1А i 1Б). Ти повинен надати перевагу одному iз варiантiв (у вiдповiдi повинно бути бiльше плюсiв або хоча би менше мiнусiв у вiдношенні однiєї половини до другої).

БЛАНК ЗАПИТАНЬ «ДДО»

А
Б
1.
Доглядати за тваринами.
Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати).
2
Допомагати хворим людям.
Складати таблицi, схеми, програми обчислювальних машин.
3.
Слiдкувати за якiстю книжкових ілюстрацiй, плакатiв, художнiх листiвок, грамплатiвок.
Слiдкувати за станом, розвитком рослин.
4.
Обробляти матерiали (деревину, тканину, метал, пластмасу).
Доводити товар до споживача (рекламувати, продавати).
5.
Обговорювати науково-популярні книжки, статті.
Обговорювати художнi книжки (або п’єси, концерти).
6.
Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи).
Тренувати товаришiв (або молодших) у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних).
7.
Копiювати малюнки (або настроювати музичний інструмент)
Управляти яким-небудь вантажним (підйомним або дорожнiм) засобом - трактором, тепловозом.
8.
Повiдомляти, роз’яснювати людям потрібнi їм вiдомості (в довідковому бюро, на екскурсії).
Художньо оформляти виставки (або брати участь у пiдготовці п’єс, концертів).
9.
Ремонтувати речi, вироби (одяг, техніку, примiщення).
Шукати та виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.
10.
Лiкувати тварин.
Виконувати обчислення, розрахунки.
11.
Виводити новi сорти рослин
Конструювати, проектувати новi види промислових виробiв (машини або одяг, будинки, продукти харчування).
12.
Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати.
Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевiряти, приводити до порядку).
13.
Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодiяльностi .
Спостерiгати, вивчати життя мiкробів.
14.
Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати.
Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опiках.
15.
Складати точнi звiти про явища, події, об’єкти, якi спостерігаються i вимірюються.
Художньо описувати, вiдтворювати події, які спостерігаються або уявляються.
16.
Робити лабораторнi аналiзи в лікарні.
Приймати, оглядати хворих, вести бесіду з ними, призначати лiкування.
17.
Фарбувати або розписувати стіни приміщення, поверхні виробу.
Здiйснювати монтаж будiвлi або складання машин, приладiв.
18.
Органiзовувати культпоходи однолітків або молодших (в театри, музеї), екскурсії, туристичнi походи.
Грати на сценi, брати участь в концертах.
19.
Виготовляти за кресленнями деталі або вироби (машини, одяг), будувати будівлі.
Займатися кресленням, копіюванням креслень, карт.
20.
Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лiсу, саду.
Працювати на клавiшних машинах (друкарськiй машинi, телетайпi, набірнiй машинцi та iн.).

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ «ДДО»
Прізвище, ім’я__________________________
Клас__________________________________

10а


10б

11а
11б
12а
12б
13а
13б
14а
14б
15а
15б
16а

16б17б


17а


18а

18б

19а

19б

20а


20бОбробка результатів. У «Бланку вiдповiдей» у першому рядку вписуєш: 1 колонка – «Людина-природа»; 2 колонка – «Людина-технiка»; 3 колонка – «Людина-людина»; 4 колонка – «Людина-знакова система»; 5 колонка – «Людина-художнiй образ». Пiдраховується в 1 колонцi кiлькiсть «+» i це число записується внизу колонки у графi зi знаком «+». Кiлькiсть «-» у цiй же колонцi ставиться у графi зi знаком «-». Аналогiчно пiдраховуються i заповнюються iншi колонки.
Підрахувавши всі плюси і мінуси, можна зробити висновок, що оптанту найбільше підходять професії типу, наприклад, «Людина-людина». Далі потрібно повернутись до бланку відповідей та звернути увагу на номер твердження у якому він дав відповідь «дуже подобається» (+++) — твердження за номерами 8а та 18а. Ці твердження можуть слугувати орієнтиром у виборі з професій екскурсовода, гіда, працівника довідкового бюро, менеджеру з туризму. А на професії типу «Людина-природа», йому взагалі не варто звертати увагу.

Інтерпретація типів професій:
Людина – природа (П)-предметом праці є живі організми, рослинний і тваринний світ, біологічні процеси, земля, вода: біолог, ветеринар, зоотехнік, тваринник, агроном, овочівник, садівник, лісник, геолог, океанолог тощо.
Людина - техніка (Т) – предметом праці є машини, апарати й установки, технічні системи, матеріали й енергія: інженер, машиніст, шофер, кранівник, слюсар, радіомеханік, токар, сталевар тощо.
Людина - людина (Л) - предметом праці є самі люди, групи людей чи колективи: офіціант, продавець, лікар, вчитель, вихователь, юрист, екскурсовод тощо.
Людина - знакова система (З) – предметом праці є схеми, цифри, умовні знаки, формули, слова, шифри, коди, таблиці: програміст, статист, економіст, коректор, друкарка, комірник, обліковець, кресляр, топограф.
Людина – художній образ (Х) – предметом праці є художні образи, їх роль, елементи та особливості, засоби їх побудови: ювелір, фотограф, актор, письменник, музикант, художник.


Немає коментарів:

Дописати коментар