середа, 5 лютого 2014 р.

Посадова інструкція практичного психолога

Посадова інструкція
Психолог
1. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного ко­дексу товариства психологів України та інших нормативних доку­ментів.
1.2. Психолог призначається на посаду і звільняється з неї на­чальником районного відділу освіти.
1.3. Психолог повинен мати вищу спеціальну (психологічну) ос­віту або повну вищу педагогічну освіту і спеціальну підготовку (кур­си) (без урахування стажу роботи).
1.4. Психолог підпорядкований безпосередньо директору школи.
1.5. У своїй діяльності психолог керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі осв­іти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією. Психолог дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції
Основними напрямами діяльності психолога є:
2.1. Організація психологічного діагностування учнів школи.
2.2. Організація сталої системи психологічної освіти вчителів.
2.3. Проведення психолого-корекційної роботи з учнями.

3.  Посадові обов'язки
Психолог виконує такі посадові обов'язки:
3.1. Бере участь в організації навчально-виховної роботи, спря­мованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збе­реження їхнього повноцінного психологічного здоров'я.
3.2. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомос­тей, що отримані в процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.
3.3. Проводить семінари та консультації для педагогічного скла­ду з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.
3.4. Веде облік роботи за місяць, графік консультацій для педа­гогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій, папки на кожну паралель класів з матеріалами щодо результатів роботи з учнями й педагогами.
3.5.  Складає річний план роботи, узгоджений із директором і затверджений психологом районного центру.
3.6. Здійснює планування, виходячи з норм практичної психоло­гічної роботи з учнями й дорослими.
3.7. Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.
3.8. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; до­тримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипо­жежного захисту.
3.9. Проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження.
3.10.  Підвищує свою кваліфікацію.

4. Права
Психолог має право на:
4.1. Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідно­шення різних видів робіт з огляду на потреби школи.
4.2.  Спеціальний кабінет, забезпечений методичним, мате­ріальним обладнанням.
4.3. Захист професійної честі й гідності.
4.4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.
4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профес­ійної етики.
4.6.  Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз­слідування, за винятком випадків, передбачених законом.
4.7.  Підвищення кваліфікації.
4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід­ну кваліфікаційну категорію.

5.  Відповідальність
5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, психолог несе дисцип­лінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.
5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку психолог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону Ук­раїни «Про освіту».
5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
Психолог:
6.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
6.2. Підтримує зв'язки з педагогічним колективом; професійно підпорядкований психологічному центру району, міста, області.
6.3. Подає директору школи і до центру професійного підпоряд­кування річний звіт про роботу.

6.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Немає коментарів:

Дописати коментар