середа, 25 грудня 2013 р.

Опитувальник професійних установок підлітків

П'ять блоків  професійної установки
Перший фактор (Р1), «нерішучість про­фесійного вибору», містить висловлювання, що характеризуються відчуттям нерішучості, непевності, труднощами з початком діяльності, відсутністю чітких уявлень і критеріїв, що стосуються професійного розвитку, поганою інформованістю про світ професій. Відповідно, за низьких значень, отриманих під час відповідей на запитання цього фактора, можна говорити про впевненість у професійному виборі.
Другий фактор (Р2), «раціоналізм професій­ного вибору», характеризується обґрунтованістю, раціоналізмом, готовністю діяти за планом, неімпульсивністю. Протилежний полюс цього фактора можна розглядати як показник імпуль­сивності й необґрунтованості.
Третій фактор (РЗ), «оптимізм щодо профе­сійного майбутнього», пов'язаний з ідеалізацією, «юнацьким максималізмом», відчуттям обраності, з відчуттям, що абсолютно всі проблеми можна розв'язати. Протилежний полюс — реалізм про­фесійного вибору.
Четвертий фактор (Р4), «висока самооцін­ка», характеризується завищеною самооцінкою, вірою у свої сили та здібності, надмірною довірою до свого суб'єктивного враження, завзятістю та готовністю до подолання труднощів. Низькі значення цього фактора можуть свідчити про занижену самооцінку й наявність невдалого досвіду розв'язання життєвих завдань.
Нарешті, п'ятий фактор (Р5), «залежність у професійному виборі», поєднує висловлювання, пов'язані з несамостійністю, залежністю від інших, із соціальною незрілістю. Протилежний полюс цього фактора — незалежність у про­фесійному виборі.
З огляду на розуміння професійних установок як форми реалізації — у конкретній ситуації (ситуації вибору професії) — уже наявного досві­ду розв'язання життєвих проблем, можна було очікувати, що виявлені фактори професійних установок будуть якось пов'язані з досить стій­кими особистісними особливостями, насамперед із характерологічними особливостями. Тому на тій самій вибірці (95 осіб) було проведено кореляційний аналіз показників індивідуальних особливостей професійних установок, з одного боку, і характерологічних особливостей за опитувальником Р.Кеттелла, з іншого.
Отримані коефіцієнти кореляцій свідчать, що відповідні зв'язки, хоча й не дуже яскраво виражені, все-таки існують, і, зокрема, їх можна розглядати як показники конструктної валідності «Опитувальника професійних установок підлітків».
Так, фактор «непевності в професійному виборі» явно пов'язаний із факторами «емоційної нестабільності» (-3), «напруженості» (+0_4), «боязкості» (-Н), «відчуття провини» (+0), «консерватизму» (-ОД)», а також із вторинними факторами «тривожності» й «конформізму».
Фактор «оптимізму щодо професійного майбутнього» пов'язаний із факторами «домінантності» (+Е), «мрійливості» (+М) — щодо цього фактору простежується лише тенденція зв'язку, але змістовно він цілком осмислений, — «радикалізму» (+ОД) та з вторинним фактором «незалежності».
Фактор «високої самооцінки» пов'язаний із факторами «домінантності» (+Е), «практицизму» (+1), «відсутності відчуття провини» (-О) й «сумлінності» (+С) — зв'язок із цим фактором змістовно не дуже зрозумілий.
Фактор «залежності професійного вибору» пов'язаний із факторами «безтурботності» (+Р), «групової залежності» (-(^2), «консерватиз­му» (-ОД) — з цим фактором пов'язана лише тенденція зв'язку, — із вторинними факторами «конформізму» й «екстраверсії» — щодо цього вторинного фактору простежується лише тенденція зв'язку.
Найменше пов'язаний із характерологіч­ними особливостями особистості фактор «раціоналізму професійного вибору» — лише із вторинним фактором «тривожності» та з первинним фактором «шизотимія» — наявна лише тенденція зв'язку.
З поведінкових показників, що повинні бути пов'язані з професійними установками, розглядали лише: ступінь невизначеності в думках із приводу своєї особистості (кількість відповідей «не знаю»), уже зроблено або ще не зроблено професійний вибір («так» — «ні») та самостійне звертання до профконсультації або під керівництвом батьків («так» — «ні»), але ці показники виявилися мало пов'язаними з факторами професійних установок.
Так. унаслідок регресійного аналізу отримано такі формули: для вже зробленого вибору професії К = 0,25; ваги факторів = -0,17 (Р1) + 0,15 (Р2) + +0,06 (РЗ) + 0,03 (Р4) - 0,01 (Р5); для звертання до профконсультації під керівництвом батьків К = 0,27; ваги факторів = 0,08 (Р1) - 0,05 (Р2) - 0,05 (РЗ) + 0,23 (Р4) + 0,15 (Р5).
Хоча отримано досить низькі значення, що не дають змоги надійно прогнозувати зазначені варіації професійної поведінки (чи зроблено про­фесійний вибір, чи сам підліток звернувся до профконсультації), усе-таки змістовно ці варіації узгодяться з відповідними професійними уста­новками — з рішучістю і раціоналізмом у випадку вже зробленого професійного вибору, з високою самооцінкою та залежністю у випадку несамо­стійного звертання до профконсультації.
Крім того, точну діагностику цих варіацій було трохи ускладнено, доводилося більше орієнтуватися на відвертість самого підлітка.
Таким чином, проведене дослідження дало змогу скомпонувати блоки висловлювань, які можна розглядати як засіб для аналізу індиві­дуальних особливостей професійних установок підлітків у ситуації вибору професії.

Пункти «Опитувальника професійних установок підлітків»


1.    Я надто погано знаю світ професій.
2.    Вибір професії не варто робити під впливом емоцій.
3.    Я можу відмовитися від чогось цінного заради перспективних професійних завдань.
4.  Якщо на моєму професійному шляху
виникнуть проблеми, то аж ніяк не через брак у
мене розуму.
5.    Я з великою увагою прислухаюся до кожної поради про мій професійний вибір.
6.    У професійному виборі я відчуваю безпо­радність, і мені потрібна підтримка й допомога.
7.    Уже зараз мені варто робити конкретні кроки до майбутньої професії, а не обмежуватися лише роздумами над ситуацією.
8.    Я відрізняюся від інших, тому й моя про­фесія буде особливою.
9.    Немає сумнівів, коли я виберу професію, докладу всіх зусиль, щоб стати першокласним фахівцем. 
10.   Мої вимоги до професії такі само звичайні, як і в моїх однолітків.
11.   У виборі професії мені вкрай не вистачає власної рішучості.
12.   Вважаю, що мені необхідний такий план, що дасть мені змогу вибрати професію абсолютно правильно.
13.   Я в змозі багато чого в собі змінювати, щоб відповідати вимогам майбутньої професії.
14.   У майбутній професії я обов'язково знайду застосування усім своїм якостям.
15.   Я почуваюся значно впевненіше, коли знаю, що мій професійний вибір хвилює й інших.
16.  Зовсім не знаю, якими критеріями мені
керуватися у виборі професії.
17.  Описи різних професій мають найчастіше не дуже об'єктивний характер.
18.  Думаю, що мені обов'язково повинна діс­татися не просто гарна професія, а така, що дасть змогу проявитися моїй індивідуальності. 
19.      У мене достатньо здібностей, щоб стати гарним фахівцем.
20.  Мені здається, що зазвичай не створю­ються умови, щоб людина працювала з повною віддачею.
21.     Зовсім не знаю, з чого мені почати свій професійний шлях.
22. Навіть якщо професія вже обрана, варто ще і ще раз подумати над цією темою.
23. Для мене бажано якомога швидше набути соціальну незалежність.
24. Немає сумнівів, що в моєму професійному становленні мене супроводжуватимуть щастя й удача. 
25. У виборі професії я надто піддаюся зовнішнім впливам, порадам, прикладам.
26. Часом я лаю себе за зайву нерішучість у виборі професії.
27.     Для мене дуже важливо знайти людину, що передала мені секрети професійної майстер­ності.
28. Я відчуваю емоційне піднесення коли думаю про можливості, які відкриє переді мною моя майбутня професія.
29.     Перешкоди на моєму професійному шляху я обов'язково переборю, навіть відмовляючись при цьому від чогось особистого. 
30.  Я зовсім не кваплюся за будь-яку ціну отримати позицію дорослого.
31.      Через моє невезіння мені може не пощас­тити і з вибором професії.
32.  Я не довіряю зовнішній привабливості професій.
33.  У виборі професії я покладаюся насампе­ред на інтуїцію.
34.  Мій професійний вибір буде остаточним, раз і назавжди.
35.  Я, напевне, поступлюся, якщо мене надто наполегливо переконуватимуть вибрати ту або ту професію.
36.  У мене немає стійких поглядів на моє професійне майбутнє.
37.      Я не дуже довіряю почуттям у виборі професії. 
38.  Головне в моїй майбутній професії — домогтися особистих досягнень.
39.  У майбутній професії мені хотілося б зробити щось виняткове.
40.  У будь-якому випадку, якщо є можливість учитися далі, не слід квапитися йти працювати.


Немає коментарів:

Дописати коментар